Lofalitsidwa
Disembala 3, 2016

Kutengedwa ndi Mulungu - Ndi Kusiyana Kotani Kumene Emmanuel Angapange M'moyo!

Joy Kauffman, MPH

Wotengedwa ndi Mulungu

Kodi zikutanthauza chiyani kwenikweni kutengedwa kukhala ana a Mulungu... kukhala ana ake ndi kutha kumufuulira ngati Abba Atate? Chithunzi cha Phionah wokondedwa, mphunzitsi wa FARM STEW Uganda, ndi Auntie ake amabwera m'maganizo tsopano pamene ndikuganiza za kulera ana. Anali wamasiye ali mtsikana ndipo ankapita kunyumba ndi nyumba kwa azichimwene ake akuluakulu mpaka tsiku limene Auntie wake anamutenga ndi mchimwene wake Roger kuti akhale. Ndinali ndi mwayi wokhala kunyumba kwawo sabata yatha, ndikudyetsedwa ngati mfumukazi ndikuwona chikondi chenicheni monga momwe ndachitira kaŵirikaŵiri m’moyo wanga. 

Phionah Bogere & Joy Kauffman

Phionah anakhala limodzi ndi Auntie ake, kuwafotokozera ife alendo kuti "ali chilichonse kwa ine, amayi anga, bambo anga, nzanga." Phionah adafotokoza momwe Auntie adapitira osadya kuti azipita kusukulu. Monga mkazi wosakwatiwa pachikhalidwe chomwe sichikhala ndi malo ambiri ogwirira ntchito akazi, adadzipereka kuti aike chakudya patebulo. Iye ndi Roger adzipereka moyo wawo kutsimikizira kuti Auntie awo amasamalidwa ndi chikondi chomwe amawachitira ali ana.

 

Phionah, Auntie ndi Roger kunyumba yakumudzi

Phionah ndi Auntie akugawana nkhani yawo

 

Ndiyeno tsiku lotsatira, ndinakumana ndi mnyamata wamng’ono, wachisoni ameneyu ndipo ndinawona moyo wa njira ina m’tsogolo. Tinkapita kumudzi wina wosanja ku Jinja kukacheza nawo kunyumba ndipo tinapeza iye ndi mbale wake pafupi ndi njanji pansi pa phula la pulasitiki laling’ono, akulira. Tinafunsa mayi wina amene ankagwira ntchito m’munda wapafupi ndipo tinapeza kuti mayi ndi bambo ake anasudzulana ndipo mayiyo anachoka. Chotero tsopano atate wake amawasiya kumeneko tsiku lonse pamene amayesa kupeza ntchito. Kachidutswa kakang'ono ka nzimbe m'dzanja lake ndiye chakudya chake chokha. Mnyamata womvetsa chisoni, wosauka komanso wozunzika ameneyu, anaswa mtima wanga.  

 

Gulu lathu lidabweleranso kumudzi muno dzulo kuti litsogolere amayi amderali maphunziro a zaumoyo ndi zakudya komanso kuwaphunzitsa luso lopanga mkaka wa soya. Chiyembekezo changa ndi chikhulupiriro chowona ndi chakuti atha kugwiritsa ntchito lusoli kudyetsa ana awo ndikugulitsa kuti apeze ndalama. Ine ndikupemphera kuti wina amuchitire chifundo mnyamata wamng'ono uyu. Sindinathe kupita naye kunyumba.

 

Yesu ndi Wodzimana

Pamene ndinaŵerenga bukhu lokongola lachipembedzo usiku watha, tsopano makilomita 4,000 kutali ndi iriyonse ya miyoyo yokondedwa imeneyi, ndinalingalira za Yesu ndi mmene moyo Wake wa chikondi chodzimana unathekera kuti tonsefe tivomerezedwe kukhala ana a Atate Ake. . Chenicheni chakuti Iye sadzatisiya konse kapena kutitaya chinandipangitsa ine kulingalira za mnyamata wokondedwa wosiyidwayo. Tikanakhala omvetsa chisoni chotani nanga popanda Iye.

 

M’mutu woyamba wa Desire of Ages , tapatsidwa chithunzithunzi cha chikondi chimenechi. Ngakhale kuti Yesu anali atasangalala kosatha ndi kulambiridwa kwa makamu a angelo tsiku ndi tsiku pamene Iye anali kugawana pampando wachifumu wakumwamba ndi Atate Wake, kuyambira makhazikitsidwe a dziko Iye anavomera kukhala wosauka watsoka, wothaŵa kwawo, khanda losakidwa, lanjala lothaŵa kaamba ka moyo Wake monga Wake. makolo anamutengera Iye ku Africa.  

 

"Powerama kuti adzitengere umunthu, Khristu adavumbulutsa chikhalidwe chotsutsana ndi chikhalidwe cha Satana. Koma adatsikabe panjira ya kunyozeka. "Ndipo popezedwa m'maonekedwe ngati munthu, adadzichepetsa yekha, nakhala womvera kwa Ambuye. mfundo ya imfa, ndiyo imfa ya pamtanda. Afilipi 2:8 " Ellen White akupitiriza kuti, "Ndi moyo wake ndi imfa yake, Khristu wapindula kwambiri kuposa kuchira ku chiwonongeko chobwera chifukwa cha uchimo. Cholinga cha Satana chinali kubweretsa kulekana kwamuyaya pakati pa Mulungu ndi munthu; koma mwa Khristu. timakhala olumikizana kwambiri ndi Mulungu kuposa ngati tikadapanda kugwa.Potenga chikhalidwe chathu, Mpulumutsi wadzimangirira ku umunthu ndi chingwe chomwe sichimaduka.Kupyolera mu mibadwo yamuyaya Iye ali wolumikizidwa ndi ife...Mulungu watenga munthu Mwana wa munthu” ameneyo ndi mpando wachifumu wa chilengedwe chonse… Mwa Khristu, banja la padziko lapansi ndi banja lakumwamba ndi zomangika pamodzi. Khristu wolemekezedwa ndiye m'bale wathu, Kumwamba kumangiriridwa mwa umunthu, ndipo umunthu waikidwa pachifuwa cha Chikondi Chopanda malire."

 

Ndine wothokoza kwambiri chifukwa cha kutengedwa kwanga m'banja la Mulungu, chifukwa cha malo anga pachifuwa cha Chikondi Chopanda malire. Ndimagwirizana ndi Phionah ndi chikondi chake chokoma mtima kunena, "Yesu ndiye chilichonse kwa ine, Amayi anga, Atate wanga, Bwenzi langa."   

 

Ndidamva sabata yatha kuti Phionah yemwe adasamba mchikondi cha Auntie ake akugawana nawo potumiza anyamata awiri amasiye kusukulu ndi malipiro ake a FARM STEW. Iye wasiya zinthu zambiri moti analibe ngakhale Baibulo limene ankalilakalaka kwambiri, choncho akukhalabe ndi langa. :)

 

Ndikhoza kupitiriza za Emmanuel ... koma mukhoza kuwerenga mutu kapena buku lonse pano . Alemekezeke Mulungu Atate wathu, amene amapereka mphatso zabwino zonse kwa ana ake. Tiyeni tonse tigawane mowolowa manja madalitso amene timapeza pa chifuwa cha chikondi chake chopanda malire.

Gawani
Gawani
Wolemba 
Joy Kauffman, MPH
Joy ndiye woyambitsa wachidwi wa FARM STEW.
Nkhani ya Naki
Uganda, Africa
Ndemanga
“Ndili ndi zaka 14, ndipo ndinayamba kusamba chaka chino, tsiku langa loyamba ndimachita manyazi ndipo ndinajomba kusukulu.. Sikophweka kupeza mapepala m’mudzi mwathu ndipo ochepa pano ndi okwera mtengo kwambiri kugula. Mapadi azinditeteza ndikayamba kusamba.
Pads

Kumasuka ku Manyazi

Tsiku lililonse zikwi za atsikana Achiafirika amasiya sukulu. CHIFUKWA CHIYANI? Kuzungulira kwawo kwa mwezi uliwonse, nthawi. Mutha kuthandiza atsikanawa kukhalabe pasukulu ndi zotsuka zotsuka, mathalauza komanso chidaliro kwa 15$ pa mtsikana aliyense.
Cholinga chathu ndi atsikana 5000 mu 2020!

Irene
Uganda, Africa
Ndemanga
Moyo wa Irene udzakhala wosinthika pamene mphatso zako zidzabweretsa madzi oyera kudera lake
Chizindikiro cha Info
$2 iliyonse yoperekedwa ku FARM STEW idzafanana ndi $1 ndi Water4 , mpaka $84,000.
Madzi

Ufulu ku Matenda ndi Kutayirira

Anthu 2,300 amamwalira tsiku lililonse chifukwa cha matenda obwera ndi madzi. Mphatso yanu imatha kupereka Madzi oyera $15 pa munthu aliyense. Madzi abwino samangowonjezera thanzi; zimapereka mwayi kwa FARM STEW, mogwirizana ndi mipingo yapafupi, kuthetsa ludzu lauzimu la osowa.

Nkhani ya Naki
Uganda, Africa
Ndemanga
“Ndili ndi zaka 14, ndipo ndinayamba kusamba chaka chino, tsiku langa loyamba ndimachita manyazi ndipo ndinajomba kusukulu.. Sikophweka kupeza mapepala m’mudzi mwathu ndipo ochepa pano ndi okwera mtengo kwambiri kugula. Mapadi azinditeteza ndikayamba kusamba.
Pads

Kumasuka ku Manyazi

Tsiku lililonse zikwi za atsikana Achiafirika amasiya sukulu. CHIFUKWA CHIYANI? Kuzungulira kwawo kwa mwezi uliwonse, nthawi. Mutha kuthandiza atsikanawa kukhalabe pasukulu ndi zotsuka zotsuka, mathalauza komanso chidaliro kwa 15$ pa mtsikana aliyense.
Cholinga chathu ndi atsikana 5000 mu 2020!

Irene
Uganda, Africa
Ndemanga
Moyo wa Irene udzakhala wosinthika pamene mphatso zako zidzabweretsa madzi oyera kudera lake
Chizindikiro cha Info
$2 iliyonse yoperekedwa ku FARM STEW idzafanana ndi $1 ndi Water4 , mpaka $84,000.
Madzi

Ufulu ku Matenda ndi Kutayirira

Anthu 2,300 amamwalira tsiku lililonse chifukwa cha matenda obwera ndi madzi. Mphatso yanu imatha kupereka Madzi oyera $15 pa munthu aliyense. Madzi abwino samangowonjezera thanzi; zimapereka mwayi kwa FARM STEW, mogwirizana ndi mipingo yapafupi, kuthetsa ludzu lauzimu la osowa.